محورهای کنفرانس

علوم جغرافیایی
 • انرژی و محیط زیست
 • کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
 • کانی شناسی و سنگ شناسی
 • تکنولوژی فشار قوی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
 • آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 • هیدروژئـــوموفـــولوژی در برنامه ریــــزی محیطی
 • ژئـــومـــورفـــولوژی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • آمایش سرزمین- مخاطرات محیطی جغرافیای سیاسی
 • سنجــــش از دور و سیستــــم اطلاعــــات جغــــرافیــــــای
 • جغـــــــــرافـــیا: دفــــاع وامنــیت
 • جغرافیای پزشکی - جغرافیا و دفاع مقـــــدس
 • طبیعت گـــردی (اکوتوریسم)جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
زمین شناسی
 • زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
 • زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
 • آب شناسی و آب های زیرزمینی
 • افق های نو در زمین شناسی
 • زمین شیمی
 • رسوب شناسی و سنگ های رسوبی
 • زمین شناسی مهندسی
 • زمین شناسی دریایی
 • زمین فیزیک، زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت
 • زمین شناسی اقتصادی، معدن و اکتشاف
 • گوهر شناسی و سنگ های قیمیتی
 • کامپوزیت ها و مواد مرکب
 • سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • فناوری نانو در زمین شناسی
 • کارآفرینی در زمین شناسی
 • زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
 • زمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیر
 • زمین شناسی گردشگری و طبیعت گردی
 • زمین شناسی نفت و منابع انرژی
 • چینه شناسی و فسیل شناسی
 • مخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی شهری
 • کاربرد آمار و ریاضی در زمین شناسی
 • فناوری اطلاعات (IT) در زمین شناسی